Advies - Sociale en emotionele veiligheid 

 

Veiligheid is een belangrijk issue, en dus niet alleen de fysieke veiligheid.
Los van de risico’s die er voor vrijwilligers, de trainers en andere betrokkenen, maar vooral ook voor de kinderen zijn, zullen kinderen zich beter ontwikkelen en thuis voelen in een omgeving waarin zij zich veilig voelen en veilig zijn.
 

Beleid omtrent een veilig sportklimaat

Er is een beleid omtrent een veilig sportklimaat opgesteld. Hierin worden belangrijke gedrags- en veiligheidsregels beschreven. Worden er regels, normen of waarden overtreden? Dan zitten hier de juiste consequenties aan vast. 
Het is belangrijk om een veilige sfeer te creëren op de vereniging en deze over te brengen naar de leden.
Zijn de vrijwilligers bijvoorbeeld in het bezit van een VOG om een signaal van sociale veiligheid af te geven. Hoe deze aan te vragen voor de vrijwilligers? Klik dan hier


Of bekijk deze video:

 
 
Hulp nodig bij het vormen van dit beleid rondom een veilig sportklimaat; zoek contact met je gemeente, sportservice organisatie, buurtsportcoach of clubkadercoach. 
Meer weten over de veilige sport omgeving? Klik dan hier.
 

Hoe geef je sportiviteit en respect een vaste plek in je vereniging?

Er is niet één juiste aanpak. Kies een aanpak die past bij de grootte, structuur en cultuur van je vereniging. Wat goed kan werken:
- Neem sportiviteit en respect op in je beleidsplannen (met doelstellingen voor verschillende doelgroepen).
- Stel een bestuurlijke portefeuille of deelportefeuille sportiviteit en respect in.
- Richt een commissie sportiviteit en respect op (preventief en/of repressief). De vele handen en creatieve ingevingen van een groep zijn een grote plus bij dit onderwerp.
- Zorg dat één of een aantal mensen (ambassadeurs) verantwoordelijk zijn. Zorg dat rol, functie en bevoegdheden van deze mensen goed duidelijk zijn en dat er korte lijnen zijn met het bestuur. Zo bereik je ook dat afspraken worden nagekomen.
- Maak van sportiviteit en respect een vast agendapunt in de bestuursvergadering.
 

Tips voor een succesvolle aanpak

1. Formuleer je doelstellingen
Bedenk van tevoren goed wat je wilt bereiken en leg dit vast in een nieuw of bestaand plan.
2. Zorg voor draagvlak
Breng de plannen binnen je vereniging breed onder de aandacht. Zo zorg je dat leden zich betrokken voelen bij de aanpak.
3. Maak mensen verantwoordelijk
Maak één of een aantal personen of een commissie verantwoordelijk voor het beleid over sportiviteit en respect of een deel ervan. Zorg dat je leden weten wie dit zijn. Zo weten leden waar ze terecht kunnen met vragen, problemen of ideeën.
4. Scheid preventie van sancties
Ga je als vereniging zowel met preventie als met sancties aan de slag? Scheid deze twee taken liefst van elkaar. Het werkt in de praktijk vaak beter als één commissie activiteiten organiseert om gewenst gedrag te stimuleren en een andere onwenselijk gedrag aanpakt.
5. Communiceer veel!
Communicatie is de sleutel tot succes. Sportiviteit en respect gaan alleen leven als er regelmatig met en door zo veel mogelijk leden over wordt gepraat! Maak zichtbaar wat er allemaal gebeurt. Wat zijn de plannen en activiteiten? Wat zijn de resultaten? Zichtbaarheid leidt tot aandacht en bewustwording en uiteindelijk tot het gewenste gedrag. Herhaling werkt!
6. Kies een positieve benadering
Benader sportiviteit en respect positief. Natuurlijk mag er wel iets gezegd worden over wangedrag. Maar stimuleer en beloon vooral gewenst gedrag. Dat werkt het beste en is goed voor de sfeer.
 
(bron: Verenigingsbox.nl, z.d.)
 

Vertrouwenscontactpersoon 

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.
 
Het is voor de leden duidelijk wie de vertrouwenscontactpersoon is en hoe diegene te bereiken is. Dit is bijvoorbeeld kenbaar te maken op de website of via social media kanalen. 
 
Meer informatie vanuit het centrum veilige sport Nederland of geintresseerd in het volgen van de cursus vertrouwenspersoon? Klik dan hier.
Let op; er zijn kosten verbonden aan het volgen van deze cursus. 
 

Positief Coachen tijdens de training

Positief coachen betekent sporters helpen om prestaties neer te zetten en positieve impulsen te geven. De belangrijke woorden die hierbij horen zijn plezier, zelfvertrouwen en naast het geven van opbouwende kritiek zeggen wat wel goed gaat. Een positieve coach is optimistisch en laat dit ook blijken en geeft eerlijke en oprechte complimenten.
 
Naast het concept van Positief Coachen bestaan er ook andere concepten die een bijdrage kunnen leveren aan goed pedagogisch handelen; denk daarbij aan (1) het pedagogisch ABC, (2) de vier inzichten over trainerschap en (3) het traject van de clubkadercoach. Zie de filmpjes hieronder:
 

 

 

 
Hulp nodig bij het verbeteren van het pedagogisch handelen? Zoek contact met je gemeente, sportservice organisatie, buurtsportcoach of de clubkadercoach. 
 

Ongewenst gedrag 

Onsportief en onwenselijk gedrag wordt gezien als niet passend bij de waarden van de sportvereniging. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan elke vorm van gedrag of toenadering in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die: 
- door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
- als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
- plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien 
(bron: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag - Veilig Sport Klimaat)
 
Er zijn verschillende voorbeelden hoe je als sportvereniging om kun gaan met ongewenst gedrag. Het is belangrijk dat het onderwerp bespreekbaar is en dat de sportvereniging bezig is met het onderwerp, door bijvoorbeeld een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Om het gedrag van leden, trainers, vrijwilligers en andere betrokkenen te sturen, is het mogelijk om verenigingsregels op te stellen. Op deze manier weet iedereen wat de normen en waarden van de vereniging is en kunnen er sancties volgen bij ‘ongewenst gedrag’. 
 

Wat zijn verenigingsregels?

Verenigingsregels zijn een gedeelde opvatting over wat je samen binnen je vereniging ‘normaal’ vindt. Ze zijn een goed voorbeeld om een duidelijke norm aan te houden voor het gewenste gedrag op de sportvereniging. Hoe gaan we met elkaar om? Wat mag je van elkaar verwachten?
In verenigingsregels zie je uitgangspunten terug als:
openstaan voor alle groepen (ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur);
respect tonen voor elkaar, voor de sportlocatie en de materialen van de vereniging;
met elkaar zorgen voor een plezierig en veilig sportklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn;
een goed gastheer zijn voor bezoekers;
elkaars grenzen accepteren;
elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.
 

Hoe breng je de verenigingsregels onder de aandacht?

Het maken van verenigingsregels is de eerste stap. Daarna is het belangrijk de regels onder de aandacht van de leden te krijgen én te houden. Hoe doe je dat?
Vermeld ze op je website, in je clubblad en in beleidsplannen.
Hang ze op in de kantine, kleedkamers of op andere plekken op de sportlocatie.
Zet ze in een welkomstbrief aan bezoekers.
Breng ze jaarlijks onder de aandacht bij de verschillende doelgroepen en sporters.
De plezierige en sportieve sfeer binnen je vereniging blijft goed als je de afspraken en regels regelmatig samen bespreekt en onder de aandacht houdt 
(bron: Verenigingsregels - Veilig Sport Klimaat)
 

Protocol ongewenst gedrag 

Er is een preventief beleid bij de vereniging, waarbij ongewenst gedrag bestreden wordt en gewenst gedrag gestimuleerd. Indien er ongewenst gedrag binnen de club plaatsvindt, wordt er volgens een standaard protocol gehandeld. 
Stel met elkaar vast welk gedrag je binnen de vereniging wilt zien en leg dit vast. Met de gedragsregels of verenigingsregels creëer je een basis voor een open cultuur waarbinnen je ongewenst gedrag bespreekbaar kunt maken. 
 
Indien er ongewenst gedrag plaatsvindt heeft de begeleider vanuit de vereniging een meldplicht om dit ongewenst gedrag te melden. Over het wie/ wat/ waar en welke route er afgelegd moet worden bij een melding van ongewenst gedrag vind je meer informatie vanuit Centrum Veilige Sport Nederland. Klik dan hier.
 
Andere vragen of praktische tips? Neem dan een kijkje op de website van Centrum Veilige Sport Nederland. Klik dan hier