Advies - Organisatie en beleid

Door het beleid en ook afspraken vast te leggen, is een en ander minder afhankelijk van individuen, of incidentele ideeën.
Iedereen (op bestuurlijk niveau, maar ook bijvoorbeeld nieuwe vrijwilligers) weten wat de uitgangspunten zijn, waar verantwoordelijkheden liggen en besluiten of zij zich daar aan willen conformeren.
Ook van algemene taken als financiering is duidelijk wie verantwoordelijk is en hoe en door wie uitvoering wordt gegeven. Dit levert een duurzame aanpak op waarin visie en missie centraal staan.
 

Bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden 

De bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden worden duidelijk in het beleid beschreven. Voorbeelden hiervan zijn de taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter, secretaris, penningmeester. Wie zijn de verantwoordelijken en wat is hun rol?
Hier kun je voorbeelden vinden vanuit de KNVB en de KNLTB.


Uitvoerende taken en verantwoordelijkheden 

De uitvoerende taken en verantwoordelijkheden worden duidelijk in het beleid beschreven. Dit zijn praktische taken en verantwoordelijkheden om de sportvereniging draaiende te houden. In de links hierboven worden ook deze zaken beschreven.

Meerjarenbegroting 

De financiële verwachting van de sportvereniging wordt op langere termijn onder de loep genomen. Korte- en lange-termijn doelstellingen worden hierin opgenomen. De financiële haalbaarheid van deze doelstellingen is de uitkomst van de meerjarenbegroting.

De voordelen van een meerjarenbegroting:
- De doelstellingen en geplande keuzes krijgen een financiële weerspiegeling. Hierdoor kan de sportvereniging nagaan of de doelstellingen financieel realistisch en haalbaar zijn.
- Duikt er een onverwachte situatie op dan zal de sportvereniging dankzij deze begroting beter kunnen anticiperen.
- Een meerjarenbegroting gaat hand in hand met risicomanagement. Het tijdig in beeld brengen van de financiële risico’s geeft een sportvereniging de kans om deze risico’s te verminderen
 

Duurzame financiering 

Onder duurzame financiering wordt verstaan een gezond financieel beleid die op langer termijn rekening houdt met zijn inkomsten en uitgaven. Voor de sportvereniging is het van belang om naast de contributie bezig te zijn met andere mogelijkheden voor financiering. Een sportvereniging moet bewust bezig zijn met het genereren van inkomsten en op zoek gaan naar meerdere bronnen die inkomsten opleveren, ook op langer termijn. 
Welke manieren zijn er voor de organisatie om geld, goederen of diensten op te halen? Wat is het plan hiervoor en hoe pakt de sportvereniging dit aan? Voorbeelden van externe financiering zijn sponsoren, subsidiemogelijkheden of andere externe financieringsmogelijkheden. Financieringsmogelijkheden kunnen ook bestaan uit ouders die de kleding van een elftal willen sponsoren. Hierbij draait het vaak om de gunfactor van ouders in plaats van sponsoring. Bij sponsoring levert de samenwerking voor beide partijen evenveel op en staat dus in balans. De sportvereniging kan ook meedoen met acties zoals lokaal papier ophalen of extra trainingsmogelijkheden aanbieden voor externen tegen een bepaald tarief. Het gaat om creatief nadenken over externe inkomstenbronnen.
 

Actief zoeken naar een externe financiering 

Alle externe financiering wordt opgenomen in het beleid. Ook wordt er beschreven op welke manier er actief gezocht wordt naar een externe financiering. Voor de sportvereniging is het van belang om naast de contributie bezig te zijn met andere externe financiering. Een sportvereniging moet bewust bezig zijn met het genereren van inkomsten en op zoek gaan naar meerdere bronnen die inkomsten opleveren. 
Welke manieren zijn er voor de organisatie om geld, goederen of diensten op te halen? Wat is het plan hiervoor en hoe pakt de sportvereniging dit aan? Voorbeelden van externe financiering zijn sponsoren, subsidiemogelijkheden of andere externe financieringsmogelijkheden. Financieringsmogelijkheden kunnen ook bestaan uit ouders die de kleding van een elftal willen sponsoren. Hierbij draait het vaak om de gunfactor van ouders in plaats van sponsoring. Bij sponsoring levert de samenwerking voor beide partijen evenveel op en staat dus in balans. De sportvereniging kan ook meedoen met acties zoals lokaal papier ophalen of extra trainingsmogelijkheden aanbieden voor externen tegen een bepaald tarief. Het gaat om creatief nadenken over externe inkomstenbronnen.
 

Contact met koepelorganisaties 

Het contact met koepelorganisaties is inzichtelijk gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn bonden, sportfederaties, Topsport Gelderland e.d. 
Het contact met de desbetreffende bond van een sport kan van meerwaarde zijn voor de sportvereniging. Een sportbond heeft vaak een voorbeeldfunctie en biedt de juiste ondersteuning aan sportverenigingen. Hierbij is het belangrijk hoe sportbonden beleid kunnen ontwikkelen (met bijvoorbeeld een meer jaren opleidingsplan – MJOP) en sportverenigingen aansporen een rol te spelen in de beleidsuitvoering en gelijktijdig ondersteuning bieden aan de sportvereniging.
Topsport Gelderland is bijvoorbeeld dé partij op het gebied van talentontwikkeling, en daarom onmisbaar bij het faciliteren, ondersteunen en begeleiden van de Gelderse talenten. Door middel van een uitgebreid faciliteitennetwerk biedt Topsport Gelderland haar talenten het optimale. Zij bieden verschillende cursussen of trainingen aan wat o.a. voor de sportvereniging waardevolle kennis en kunde kan opleveren.
Ook de Gelderse Sport Federatie kan ondersteuning bieden voor de sportvereniging.