Advies - Omgeving

Ook buiten de vereniging zijn mensen en organisaties nodig voor een goede ondersteuning en uitvoering.
Door hen structureel te betrekken, kan de kwaliteit en duurzaamheid van de jeugdopleiding toenemen.

Betrekken van ouders 

De ouders zijn op de hoogte van de doelstellingen van de trainingen en de geboekte voortgang van de kinderen. Dit wordt frequent naar de ouders teruggekoppeld. Op welke manier worden ze op de hoogte gehouden of gebeurt dit helemaal niet? Hoe en hoe vaak wordt de ontwikkeling van hun kind besproken? Denk als vereniging na over de rol die ouders innemen en welke invloed ouders hebben. Ouders zijn een belangrijk onderdeel in de sportcarrière van een kind.  

Het kader wordt frequent geschoold op de pedagogische/didactische/vakinhoudelijke pijlers

De trainers/begeleiders worden frequent geschoold op pedagogische, didactische en vakinhoudelijke pijlers. De vereniging is bezig met het scholen van trainers/begeleiders om een goed kader neer te kunnen zetten. Dit wordt op een systematische wijze gedaan. Wie binnen de vereniging heeft recht op scholing? Welke scholing krijgen deze personen? Hoe vaak worden ze geschoold? Welk budget is daarvoor beschikbaar? Welke opleidingen of scholingen worden geadviseerd, is afhankelijk van de Bond. Dit kan bij de Bond worden nagevraagd. 
Benieuwd naar het actuele aanbod aan sportopleidingen? Klik dan hier.

 

Hulp nodig bij het verbeteren van het pedagogisch handelen; zoek contact met je gemeente, sportservice organisatie, buurtsportcoach of clubkadercoach. De clubkadercoach bijvoorbeeld biedt perfecte ondersteuning. Nieuwsgierig wat de clubkadercoach doet?
Bekijk dan het volgende filmpje:

 


Voorwaarden voor deelname aan het programma 

Voordat een kind deelneemt aan een seizoen van de jeugdopleiding weet het kind wat hij kan verwachten en wordt dit ook duidelijk overgebracht op kind en ouder. Bijvoorbeeld het aantal trainingen en wedstrijden dat het kind per week ‘moet’ volgen en wat de gevolgen zijn als hij/zij niet op komt dagen. De vereniging heeft duidelijke voorwaarden beschreven om deel te kunnen nemen aan jeugdopleiding. Benoem hier duidelijke voorwaarden zoals, contributie, beleid, verantwoordelijkheden, ondersteuning van ouders enzovoort. Daarnaast is het goed om de normen en waarden van de club te beschrijven, zodat leden zich hierin kunnen herkennen en andersom. Als de club bijvoorbeeld een ‘open club beleid’ hanteert, is het belangrijk om nieuwe leden hier voorafgaand van op de hoogt te stellen. Een ander voorbeeld is het wel/niet selecteren van een bepaalde doelgroep, denk aan talententeams. Dit kan voor sommige kinderen en/of ouders een belangrijke rol spelen in het kiezen van een sportvereniging. 


Draagvlak bij partners voor gezamenlijke initiatieven 

Wie zijn partners van de vereniging uit de omgeving om gezamenlijke initiatieven in de beleidsvisie uit te rollen? Wat zijn de gezamenlijke initiatieven van de vereniging en zijn partners? Wat is de beleidsvisie? Hoe werken ze hier samen aan? Hoe creëren ze draagvlak bij de partners? Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingen met scholen voor het toegankelijk maken om trainingen aan te kunnen bieden of een samenwerking met een fysiotherapeut om toegang te krijgen tot de juiste zorg mogelijkheden. Hoe meer draagvlak er vanuit dit soort externe partners is, hoe meer gezamenlijke initiatieven er kunnen ontstaan. 
Sportverenigingen kunnen dus een actieve rol spelen in het helpen en ondersteunen van meerdere partijen. Van het beschikbaar stellen van velden tot het aanbieden van activiteiten; sportclubs hebben volop mogelijkheden om partijen te helpen. Veel sportverenigingen willen meer zijn dan enkel een vereniging voor bestaande leden. Zij willen een ‘open club’ zijn, één die ook open staat voor anderen, zoals kwetsbare mensen voor wie sporten geen vanzelfsprekendheid is. 


Wat is een open club? 

Een ondernemende, open sportvereniging speelt in op de behoeften van eigen leden en betrokkenen én stelt zich bewust open voor specifieke doelgroepen in de lokale omgeving. Een open club denkt dus vraag- en buurtgericht. Zij zoekt samenwerkingspartners, zoals organisaties uit het sociale domein en de overheid, om (kwetsbare) mensen uit de buurt te laten sporten, bewegen of op een andere manier te betrekken bij de vereniging. Een open club helpt deze mensen om door sport persoonlijke winst te boeken en om beter in de maatschappij te participeren (bron: Kennisbank sport en bewegen, 2020).
Meer informatie over een open club, bekijk het volgende filmpje:

 


Draagvlak binnen de vereniging 

De vereniging heeft voldoende draagvlak bij partners in de omgeving om gezamenlijke initiatieven in de beleidsvisie uit te rollen. Er is een plan doorgevoerd om draagvlak te creëren in de omgeving. Hoe wordt er gewerkt aan het creëren van draagvlak binnen de vereniging?
De beleidsvisie is in samenwerking met verschillende belanghebbenden ontwikkeld om draagvlak te creëren. Zijn alle partners het eens met de visie of komt deze niet overeen met de behoeften/verlangens van de partners? Wordt er binnen de vereniging rekening gehouden met belanghebbenden die niet achter de beleidsvisie staan? 
Stel je de vereniging ligt in een omgeving met probleemkinderen en wil hier graag op inspelen door het aanbieden van sport voor deze doelgroep. Is er genoeg draagvlak binnen de organisatie om dit soort initiatieven te realiseren? Het kan een rol zijn van de vereniging om hier een maatschappelijke bijdrage aan te leveren. Kan de vereniging daar mogelijkheden voor aanbieden met genoeg steun vanuit de vereniging zelf. 


Contacten met fysiotherapeuten en sportartsen 

Er is een verenigingsfysiotherapeut of sportarts aanwezig. Dit is iemand die iedereen binnen de vereniging kan behandelen bij blessures of andere fysieke zaken. Indien nodig heeft de fysiotherapeut een extra programma voor geblesseerden of biedt de fysiotherapeut mogelijkheden om te revalideren. Op deze manier blijven de leden binnen de sportvereniging fit en wordt de juiste zorg verleend. Het contact met de verenigingsfysiotherapeut en/of sportarts zorgt ook voor kansen. Het is belangrijk om deze partners mee te nemen in de netwerk analyse. De sportvereniging heeft hierdoor een helder inzicht in de omgeving en haar partners. 
Wat zijn de mogelijkheden met fysiotherapeuten in de omgeving? Zijn hier goede samenwerkingsmogelijkheden in?
Ook zijn er eventuele sponsoringsmogelijkheden met fysiotherapeuten die voordelig kunnen zijn voor de vereniging.