Advies - Accommodatie

 
Het is van groot belang dat de accommodatie voldoet aan de eisen van veiligheid, en de eisen die het gebruik van de jeugdopleiding daaraan stelt.
Ook kan de accommodatie extra kansen bieden op verbindingen met externe partners die de vereniging en jeugdopleiding (zouden) kunnen versterken.
 

Veiligheidseisen 

De accommodatie voldoet aan het wettelijk vastgestelde bouwbesluit. Hierbinnen worden alle voorschriften benoemd met betrekking tot hetbouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. 
Is de accommodatie geschikt om de visie ten uitvoer te kunnen brengen?
Hierin wordt beschreven welke kansen of beperkingen de accommodatie heeft om de visie ten uitvoer te kunnen brengen.
 

Is de visie realistisch en haalbaar als er wordt gekeken naar de mogelijkheden met betrekking tot de accommodatie?

Om deze kansen en beperkingen in kaart te brengen bestaan er een aantal methodieken. Eén van deze methodieken is het Business Model Generation. Dit is ontwikkeld door Alex Osterwalder in samenwerking met 450 auteurs. In Nederland heeft een team van experts uit de sport – bestaande uit Berend Rubingh, Hans van Egdom en Danny Meuken – het model verder ontwikkeld tot een Sport Business Model. Deze samenwerking heeft uiteindelijk tot een mooi resultaat geleid tot het Golf Sport Business Model. 
Benieuwd naar dit model en hoe deze in te zetten binnen jouw vereniging? Klik dan hier.

Grootte accommodatie t.o.v. huidig aantal leden 

Is de accommodatie geschikt voor het huidig aantal leden? Zijn er genoeg voorzieningen voor het huidig aantal leden. Zo niet, waar liggen de problemen en wat zijn de oplossingen hiervoor? 
 
Om deze kansen en beperkingen in kaart te brengen bestaan er een aantal methodieken. Eén van deze methodieken is het Business Model Generation. Dit is ontwikkeld door Alex Osterwalder in samenwerking met 450 auteurs. In Nederland heeft een team van experts uit de sport – bestaande uit Berend Rubingh, Hans van Egdom en Danny Meuken – het model verder ontwikkeld tot een Sport Business Model. Deze samenwerking heeft uiteindelijk tot een mooi resultaat geleid tot het Golf Sport Business Model. 
Benieuwd naar dit model en hoe deze in te zetten binnen jouw vereniging? Klik dan hier.
 

Open club

Een mogelijke oplossing kan zijn om de samenwerking aan te gaan met andere partners in een open club. 
Een open club is een ondernemende, open sportvereniging speelt in op de behoeften van eigen leden en betrokkenen én stelt zich bewust open voor specifieke doelgroepen in de lokale omgeving. Een open club denkt dus vraag- en buurtgericht. Zij zoekt samenwerkingspartners, zoals organisaties uit het sociale domein en de overheid, om (kwetsbare) mensen uit de buurt te laten sporten, bewegen of op een andere manier te betrekken bij de vereniging. 
Van beschikbaar stellen van velden tot het aanbieden van activiteiten; sportclubs hebben volop mogelijkheden om partijen te helpen. Veel sportverenigingen willen meer zijn dan enkel een vereniging voor bestaande leden. Zij willen een ‘open club’ zijn, één die ook open staat voor anderen, zoals kwetsbare mensen voor wie sporten geen vanzelfsprekendheid is. 
Een open club helpt deze mensen om door sport persoonlijke winst te boeken en om beter in de maatschappij te participeren (bron: Kennisbank sport en bewegen, 2020).
 

 

Voldoende materialen voor de uitvoer van trainingen

Voor alle teams zijn er ten aller tijden materialen aanwezig. Ook als er veel teams tegelijk aan het trainen zijn. Trainers worden niet belemmerd in het geven van hun training door een tekort aan materialen. 
 

AED 

Een AED is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd (eventueel gesubsidieerd door de gemeente). De locatie van de AED is bekend bij aanwezigen op de accommodatie. De regeling in geval bij nood is bekend bij aanwezigen op de accommodatie. In het beleid wordt beschreven waarom er wel/geen AED aanwezig is op de accommodatie. Deze zijn wel aan te schaffen via verschillende commerciële verkopers.
 

Verbandset die voldoet aan de richtlijnen van het Oranje Kruis 

Is een EHBO-koffer verplicht op de sportclub? Want elke sportvereniging hoort over een EHBO-doos te beschikken. Tevens moet iedereen bij de EHBO-doos kunnen, dus niet alleen het personeel. Uiteraard dient u de gebruikte materialen opnieuw aan te vullen, zodat de EHBO-kit altijd compleet en beschikbaar is.
Indien het om een grote sportclub gaat, is het mogelijk om er meerdere EHBO-dozen ter beschikking te stellen. Dit zorgt voor extra veiligheid, omdat er op deze manier altijd de benodigde EHBO-materialen in de buurt zijn.
Weten waar een verbandset uit moet bestaan? Klik dan hier
 

Geschikt om als fysieke verbinding tussen meerdere partijen in de omgeving te fungeren.

Sportverenigingen kunnen een actieve rol spelen in het helpen en ondersteunen van meerdere partijen. Van beschikbaar stellen van velden tot het aanbieden van activiteiten; sportclubs hebben volop mogelijkheden om partijen te helpen. Veel sportverenigingen willen meer zijn dan enkel een vereniging voor bestaande leden. Zij willen een ‘open club’ zijn, één die ook open staat voor anderen, zoals kwetsbare mensen voor wie sporten geen vanzelfsprekendheid is. 
 
Contacten met het netwerk zijn gelegd en/ of in kaart gebracht. Voorbeelden hiervan zijn:
- De doelgroepen in de nabije omgeving zijn bekend.
- De mogelijkheden voor andere sporten/activiteiten om gebruik te maken van de accommodatie worden beschreven.
- De mogelijkheden voor het gebruikstellen van de velden voor de gemeente zijn uitgewerkt en worden duidelijk in kaart gebracht. 
- Er wordt contact gezocht met onderwijsinstanties zoals de HAN , Windesheim, Radboud Universiteit, Wageningen Universiteit, ROC of CIOS. 
- Er wordt contact gezocht met zorginstellingen zoals een fysiotherapiepraktijk, paramedisch centrum en/of sportmedisch centrum.
- Welzijnsinstanties; bijvoorbeeld wijkmanagement, jongerenwerk of de relatie tot de buurtsportcoach. 
 

Potentiële partners in nabije omgeving zijn bekend

Er is een netwerkanalyse gemaakt om (eventuele) samenwerkingen in kaart te brengen. Nieuwsgierig naar hoe een netwerkanalyse gemaakt kan worden gemaakt kan worden? Klik dan hier.
 

Ecologische duurzaamheid 

De accommodatie is duurzaam ingericht of er zijn plannen om de accommodatie te verduurzamen. Er is een visie gericht op het verduurzamen van de accommodatie. De wensen voor het verduurzamen van de accommodatie worden beschreven. 
NOC-NSF biedt ondersteuning om de accommodatie te verduurzamen. Nieuwsgierig? Klik dan hier
 
Ook bestaan er mogelijkheden van sportakkoorden. Meld je dan aan via: sportakkoord@nocnsf.nl en het traject wordt in gang gezet.
Om te beginnen komt er een adviseur op bezoek bij jouw club, waarna het volgende stappenplan wordt doorlopen: 

1. Energiescan

• Nulmeting op locatie

• Toelichting op het energiepotentieel en mogelijke maatregelen op locatie
• Ondersteuning bij het vinden van subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen
 
2. Plan van aanpak
• Voorlopige keuze voor te nemen maatregelen
• Accorderen van de investering binnen de sportvereniging
 
3. Onderzoek naar ‘best value’-maatregelen
• Begeleiding bij het opvragen van (lokale) offertes
 
4. Uitwerken business case inclusief financieel advies
• Ondersteuning bij het aanvragen leningen en subsidies en borgstelling bij de Stichting Waarborgfonds Sport.
 
5. Realisatie
• Hulp bij het implementeren en monitoren van energiebesparende maatregelen.
 
 

 
De provincie Gelderland biedt de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor maximaal 50% van de kosten voor de energiescan van de sportvereniging. Meer informatie? Klik dan hier.
 
Sportverenigingen kunnen via de BOSA regeling (Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties) extra subsidie krijgen op duurzame maatregelen in hun accommodatie. Meer informatie? Klik dan hier.